จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย แบบผง ยี่ห้อ N-Klean ขนาดบรรจุชุดใหญ่ 1 กก. ชุด 5 กก.

 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย สดแบบผง

site จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย สดแบบผง

คุณสมบัติ :

เป็นจุลินทรีย์สดแบบผง คัดเลือกสายพันธุ์จากธรรมชาติ สามารถใช้ได้ทั้งแบบผงและแบบน้ำหมัก  โดยใช้เวลาการหมักเพียง 12-24 ชม.  ไม่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงเหมือนน้ำหมักทั่วไป
สะดวกในการใช้งาน และการขนส่ง ราคาไม่แพง ได้รับการรับรองความปลอดภัย  ปลอดจากเชื้อโรคปนเปื้อนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถสร้างสารปฏิชีวนะ ฆ่าเชื้อโรคทางเดินอาหาร ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ โปรตีน ไขมัน ในท่อน้ำทิ้ง  บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อขยะ
กำจัดกลิ่นเหม็นรบกวนจากก๊าซมีเทน ก๊าซไข่เน่า ก๊าซแอมโมเนีย  ช่วยลดค่า BOD แก้ปัญหากลิ่นจากน้ำเสีย กลิ่นเหม็นย้อนกลับจากท่อระบายน้ำและถังบำบัด

สามารถใช้ได้ทั้งในระบบไม่มีออกซิเจน ทนต่อความเค็ม และความเป็น กรด-ด่างเหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อพาร์ทเม้น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ บ่อบำบัดขยะ ตลาดสด แพปลา  เทศบาล  อบต. เพื่อใช้ในการควบคุมมลภาวะจากน้ำและอากาศ ลดกลิ่นเหม็นจากขยะและน้ำเสีย รบกวนชุมชน ปรับสภาพน้ำทิ้ง  ควบคุมโรคทางเดินอาหารที่อาจปนเปื้อน
ก่อนปล่อยน้ำออกสู่ลำรางสาธารณะ  เก็บไว้ได้นาน 1 ปี  โดยยังมีประสิทธิภาพเต็ม

ส่วนประกอบ

แลกติกแบคทีเรีย :  Peddiococcus pentosacius 3 x 108 cfu / g

ยีสต์ 2 สายพันธุ์  :  Picia  farinosa 3 x 107 cfu / g  Dekkera generic viagra bruxellensis 2 x 107 cfu / g

ประโยชน์ของจุลินทรีย์

ด้านการเกษตร

 1. ใช้เพื่อผลิตปุ๋ยหรืออาหารเสริมให้แก่พืช  เช่นเดียวกับจุลินทรีย์ EM  แต่ใช้เวลาเพียง 24 ชั่วโมง
 2. ช่วยป้องกันเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค เช่นเชื้อรา ให้เติบโตได้ช้าลง
 3. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและแตกยอดอ่อนให้แก่พืช

ด้านการปศุสัตว์   

 1. ใช้ผสมอาหารเลี้ยงสัตว์เป็นสารโปรไบโอติก(ป้องกันโรค)
 2. ดับกลิ่นมูล หรือกลิ่นสิ่งปฏิกูลภายในฟาร์ม
 3. ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มให้ปลอดโรคมากยิ่งขึ้น

ด้านการประมง

 1. ช่วยบำบัดน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาทิ บ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา เต่า ตะพาบ กบ ให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงช่วยรักษาระดับ pH ของน้ำให้คงที่
 2. ช่วยควบคุมเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคไม่ให้แพร่ขยายและมีผลต่อสัตว์เลี้ยง

ด้านการบำบัดกลิ่น

 1. ใช้กำจัดกลิ่นเหม็นจาก  ถังบำบัด และฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 2. ช่วยแก้ปัญหาการอุดตัน และกลิ่นย้อนจากท่อระบายน้ำทิ้ง
 3. ใช้เพิ่มปริมาณเชื้อในถังบำบัดเพื่อให้ถังบำบัดมี
 4. ประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง     

ด้านการจัดการขยะ           

 1. ช่วยเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์จากขยะให้กลายเป็นปุ๋ย เพื่อนำไปใช้ในด้านการเกษตร
 2. ช่วยบำบัดกลิ่นจากขยะไม่ให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะกับงานสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ., เทศบาล, อบต. 

ด้านสิ่งแวดล้อม

 1. ช่วยบำบัดกลิ่นเน่าเสียจากแหล่งน้ำทิ้ง ลำรางระบายน้ำ ตลาดสด เทศบาลต่างๆ
 2. ช่วยปรับปรุงน้ำเสียตามแหล่งคู คลอง ให้คืนสู่สภาพที่ดีขึ้น
 3. ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมตาม โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล วัด ตลาดสด ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่อยู่ใกล้ชุมชน  รวมทั้งบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ให้มีสุขอนามัย   ที่ดีขึ้น

 วิธีการใช้จุลินทรีย์

1.    ใช้แบบแห้ง (ผง)

1.1      ใช้ผสมกับเศษซากอินทรียวัตถุเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ  โดยทำการหมักแบบไม่ต้องกลับกองปุ๋ยด้วยอัตราส่วนจุลินทรีย์  1  กิโลกรัม ต่อ ปริมาณอินทรียวัตถุ  10 ตัน  (10,000  กิโลกรัม) หมักเป็นระยะเวลา 14 – 21 วัน

1.2     ใช้แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยใช้โรยกลบให้ทั่วพื้นโรงเลี้ยง บ่อพักน้ำ ท่อระบายน้ำทิ้ง หรือ โรงตากมูลสัตว์ อัตราการใช้  1  กิโลกรัม ต่อ พื้นที่ 250 ตารางเมตรม่ควรใช้จุลินทรีย์กับบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

1.3     ใช้กับบ่อน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นรบกวนแก่ชุมชนรอบข้าง เช่น บ่อน้ำเสีย น้ำทิ้งภายในโรงงาน ฟาร์ม ตลาด-สด หรือกองขยะโดยโรยผงจุลินทรีย์ให้ทั่วพื้น ผิวบ่อน้ำเสีย น้ำทิ้ง อัตราส่วน จุลินทรีย์1 กิโลกรัมต่อ พื้นที่2 ตารางเมตร

1.4     ใช้เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดของเสีย ถังดักสิ่งปฏิกูลภายในบ้าน  ด้วยอัตราส่วน จุลินทรีย์  1  กิโลกรัมต่อถัง

2.  ใช้แบบหมักเป็นผลิตภัณฑ์น้ำจุลินทรีย์

2.1     ใช้เป็นปุ๋ยหรืออาหารเสริมแก่พืช โดยนำน้ำหมักจุลินทรีย์ 20 ซีซี ผสม น้ำ 20  ลิตร  (น้ำจุลินทรีย์ 1  ลิตรต่อน้ำ1,000 ลิตร)  ฉีดพ่นทางใบ   หรือผสมปุ๋ยสูตร 16-16-16 จำนวน 1 ช้อนโต๊ะ หรือหมักกับสารชีวภาพ อาทิสะเดา ใบยอ เป็นต้น ใช้ฉีดพ่นทางใบให้ทั่วสัปดาห์ละครั้ง

2.2   นำน้ำหมักจุลินทรีย์ ฉีดพ่นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ให้ทั่ว  ด้วยเครื่องพ่นแบบละอองในบรรยากาศ จะช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นในอากาศ จากมูลไก่ หมู แพะ ที่แพร่กระจายสู่ชุมชนให้ลดลง  โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่ระบบ EVAP   อัตราการพ่น 1  ลิตร  ต่อ พื้นที่ 10 – 100 ลบ.ม. วันละ 1 – 2 ครั้ง

2.3   นำน้ำจุลินทรีย์ ช่วยรักษาระดับค่า pH ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และช่วยย่อยสลายของเสียในบ่อ  อัตราการใช้ น้ำจุลินทรีย์  5  ลิตร  ต่อ พื้นที่ 1ไร่  (สำหรับบ่อเลี้ยงกุ้ง  กบ  และปลา เป็นต้น)  และช่วยควบคุมเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคไม่ให้แพร่ ขยายพันธุ์

2.4   ใช้น้ำจุลินทรีย์ ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเติมน้ำจุลินทรีย์ในบ่อตกตะกอนและบ่อเติมอากาศ ของระบบบำบัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ  ก่อนปล่อยลงสู่คูคลองสาธารณะ อัตราการใช้น้ำจุลินทรีย์5 ลิตรต่อปริมาตรน้ำ 2 ลูกบาศก์เมตร ทุกๆ 3-5 วัน

2.5   นำน้ำจุลินทรีย์10 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วพื้นผิวขยะใหม่ จำนวน 10 ตัน  และทำการเจือจางน้ำจุลินทรีย์ จำนวน  5 เท่า (อัตราส่วนน้ำจุลินทรีย์ 1  ลิตร  ผสมน้ำ 4  ลิตร)  ใช้ฉีดพ่นขยะ ณ ลานฝังกลบของเทศบาลหรืออบต.  ให้ทั่วทุกวัน  เพื่อช่วยย่อยสลายขยะ กำจัดกลิ่น ช่วยควบคุมและลดปริมาณหนอนแมลงวันไม่ให้ฟักเป็นตัว

2.6   ใช้น้ำจุลินทรีย์ ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง  สวนน้ำสาธารณะ ให้คงสภาพที่ดี เหมาะแก่การคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในน้ำ  อัตราการใช้น้ำจุลินทรีย์  5 ลิตรต่อ พื้นที่น้ำ1 ไร่(ระดับน้ำลึก1 เมตร)

**** ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ  รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี สะดวก ปลอดภัย ไม่มีเชื้อปนเปื้อน ****

ราคาขาย:

ชนิดแบบถุง 5 กก. ราคาขาย 4,000.00 บาท

ร้านนิวเวฟ คลีน  โปรดติดต่อ: คุณอังคณา ศรีสวัสดิ์ โทร. 081-382-3398  e-mail : newwaveclean.com@gmail.com  เปิดทำการทุกวัน

ID Line : 0813823398

 

 

ใส่ความเห็น